Reisvoorwaarden Fair Mundo Travel B.V.

Artikel 1 Inleidende bepaling
1. In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder:
 - reisovereenkomst: de overeenkomst waarbij Fair Mundo Travel B.V. zich jegens zijn wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van te voren georganiseerde reis die een overnachting of een periode van meer dan 24 uren omvat alsmede tenminste twee van de volgende diensten:
  a.  vervoer;
  b.  verblijf;
  c.  een andere, niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst, die een significant deel van de reis uitmaakt.
  - reiziger:
  a.  de wederpartij van Fair Mundo Travel B.V.;
  b.  degene te wiens behoeve de reis is bedongen en die dat beding heeft aanvaard, of
  c.  degene aan wie overeenkomstig artikel 8 van deze voorwaarden de rechtsverhouding tot de reisorganisator is overgedragen.
 - communicatiekosten:
 alle kosten die Fair Mundo Travel B.V. in de uitvoering van de betreffende reisovereenkomst heeft gemaakt door haar deelname aan het telefax-, telefoon- en telegramverkeer.
 - gewichtige omstandigheden:
 omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Fair Mundo Travel B.V. aan de reisovereenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
2. Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle reisovereenkomsten van Fair Mundo Travel B.V., alsmede op overeenkomsten met betrekking tot vliegreizen.
3. De bedragen in deze voorwaarden vermeld, gelden, voor zover van toepassing inclusief BTW.

Artikel 2 Totstandkoming en inhoud van overeenkomst
1.  De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van de reisorganisator. De aanvaarding kan mondeling, telefonisch, schriftelijk of langs elektronische weg (e-mail) plaatsvinden. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de reiziger schriftelijk of langs elektronische weg zo spoedig mogelijk een bevestiging hiervan, eventueel in de vorm van een factuur.
2.  Het aanbod van Fair Mundo Travel B.V. is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen. Herroeping wegens correctie van fouten in de verrekening van de reissom of andere fouten is toegestaan.
3. a.  De reiziger verstrekt Fair Mundo Travel B.V. voor of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst alle gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde reizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst. Tevens vermeldt hij bijzonderheden omtrent de hoedanigheid of de samenstelling van de door hem aangemelde groep reizigers die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis door Fair Mundo Travel B.V..
 b. Indien hij deze informatieplicht tekort schiet en dit tot gevolg heeft dat deze reiziger(s) door Fair Mundo Travel B.V. van (verdere) deelname aan de reis overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 wordt (worden) uitgesloten, worden de in dat artikel bedoelde kosten aan hem in rekening gebracht.
4. a. De natuurlijke persoon of de rechtspersoon die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat (de aanmelder) is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.
 b. De (andere) reiziger(s) is (zijn) voor zijn (hun) eigen deel aansprakelijk.
5. a. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de publicatie of toegezonden informatie van Fair Mundo Travel B.V. en eventueel schriftelijk bevestigde afwijkingen en/of aanvullingen. Kennelijke fouten en vergissingen binden Fair Mundo Travel B.V. niet.
 b. Op medische gronden kunnen afwijkingen van of toevoegingen aan de door Fair Mundo Travel B.V. aangeboden reis worden verlangd (medische essenties). Fair Mundo Travel B.V. zal een reële inspanning leveren teneinde hieraan gevolg te kunnen geven, tenzij dat in alle redelijkheid niet van hem kan worden gevergd. Medische essenties behoeven de nadrukkelijke schriftelijke instemming van Fair Mundo Travel B.V..
 c. Fair Mundo Travel B.V. heeft in dat geval het recht de volgende kosten in rekening te brengen:
  -  aan de afwijking of toevoeging verbonden organisatiekosten;
  -  communicatiekosten;
  -  eventuele, door de bij de uitvoering van de reis betrokken dienstverleners in rekening gebrachte kosten.
6. Indien in een publikatie van Fair Mundo Travel B.V. een reis wordt aangeboden waarin tevens het vervoer is begrepen en de duur van de reis in dagen is vermeld, zijn de dagen van vertrek en aankomst, ongeacht de vertrek- en aankomsttijden, bij voornoemde duur van de reis inbegrepen. De tijdstippen van vertrek en aankomst worden vermeld in de reisbescheiden.
7. Fair Mundo Travel B.V. draagt geen verantwoordelijkheid voor foto's, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers, die door derden zijn uitgegeven.

Artikel 3 Betaling
1. Bij het totstandkomen van de overeenkomst dient een aanbetaling te worden voldaan dat gelijk is aan 50% van de totale overeengekomen reissom. Indien van toepassing dienen de verschuldigde premies voor de reis- en/of annuleringskostenverzekering(en) eveneens op dat moment te worden voldaan.
2. Het restant van de reissom moet uiterlijk acht weken (56 dagen) voor de dag van vertrek in het bezit zijn van Fair Mundo Travel B.V.. Hiervoor ontvangt de reiziger geen aparte factuur.
3. Indien een reisovereenkomst binnen acht weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan.
4. In sommige gevallen kunnen er afwijkende betalingsvoorwaarden gelden voor een reis of een onderdeel van een reis. Dit zal in een dergelijk geval direct, doch uiterlijk bij boeking aan de reiziger kenbaar worden gemaakt.
5. Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim. Hij wordt daar door of namens Fair Mundo Travel B.V. schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 5 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. Fair Mundo Travel B.V. heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 9 van toepassing.
6. Indien van één of meerdere onderdelen van de reis geen gebruik wordt gemaakt, vindt geen restitutie van de niet-genoten onderdelen plaats.

Artikel 4 Reissom
1. De gepubliceerde reissom geldt per persoon, tenzij anders aangegeven. Hierin zijn begrepen de diensten en voorzieningen zoals in de publicatie vermeld.
2. De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen, zoals deze Fair Mundo Travel B.V. bekend waren ten tijde van de publikatie.
3. Fair Mundo Travel B.V. heeft het recht om tot 20 dagen voor vertrek de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten (met inbegrip van brandstofkosten) de verschuldigde belastingen, heffingen en de toepasselijke wisselkoersen. Fair Mundo Travel B.V. zal daarbij aangeven op welke wijze de verhoging is berekend. Bedoelde wijzigingen zullen ook aanleiding geven tot verlaging van de reissom, tenzij dit, gelet op de daaraan verbonden kosten, in redelijkheid niet van Fair Mundo Travel B.V. kan worden gevergd. Fair Mundo Travel B.V. zal de reiziger aangeven op welke wijze de verlaging is berekend.
4. De reiziger heeft het recht een verhoging van de reissom als bedoeld in het vorige lid af te wijzen, mits deze verhoging meer dan 5% van de totale, oorspronkelijke reissom bedraagt. Hij moet –op straffe van verval- van dit recht gebruik maken binnen 3 werkdagen na ontvangst van de mededeling van de verhoging. Indien de reiziger de reissomverhoging afwijst, heeft Fair Mundo Travel B.V. het recht de overeenkomst op te zeggen.

Artikel 5 Informatie
1. Uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst zal door Fair Mundo Travel B.V. algemene op de Nederlandse nationaliteit afgestemde informatie betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied aan de reiziger worden verstrekt. De reiziger is zélf verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie in te winnen en tevens tijdig voor vertrek na te gaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd.
2. Indien de reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening, tenzij Fair Mundo Travel B.V. heeft toegezegd voor dat document te zullen zorgen en het ontbreken daarvan hem kan worden toegerekend.
3. De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de benodigde documenten, zoals een aan alle geldigheidsvereisten voldoend paspoort, of, waar toegestaan, een identiteitskaart en de eventuele vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, (internationaal) rijbewijs en groene kaart.
4. De reiziger is verplicht om verzekerd op reis te gaan. Het sluiten van een annuleringskostenverzekering wordt dringend aanbevolen. Door Fair Mundo Travel B.V. zal de reiziger informatie worden verstrekt over de mogelijkheid tot het afsluiten van een annuleringskostenverzekering en een reisverzekering.

Artikel 6 Reisbescheiden
1. Fair Mundo Travel B.V. stelt de benodigde reisbescheiden uiterlijk 10 dagen voor de dag van vertrek in het bezit van de reiziger, tenzij dit redelijkerwijs niet van Fair Mundo Travel B.V. kan worden gevergd.
2. Indien de reiziger uiterlijk 5 werkdagen voor vertrek nog geen reisbescheiden heeft ontvangen, meldt hij dit onverwijld bij Fair Mundo Travel B.V..
3. Fair Mundo Travel B.V. is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of het verloren gaan van bagage, reisbescheiden en/of reisdocumenten.

Artikel 7 Wijzigingen door de reiziger
1. Na de totstandkoming van de overeenkomst kan de reiziger tot 57 dagen voor de dag van vertrek verzoeken de reisovereenkomst te wijzigen. Hiervoor geldt de voorwaarde, dat de reiziger de gewijzigde reissom onder aftrek van de reeds betaalde gelden voldoet. Bovendien is hij gehouden € 45,- inzake wijzigings- en communcatiekosten te voldoen. Over het verzoek zal zo spoedig mogelijk worden beslist.
2. Afwijzing van het verzoek zal met redenen worden omkleed en de reiziger onverwijld worden meegedeeld. De reiziger kan de oorspronkelijke overeenkomst handhaven dan wel annuleren. In dat laatste geval is artikel 9 van toepassing. Bij uitblijven van een reactie van de reiziger op de afwijzing van zijn verzoek wordt de oorspronkelijke overeenkomst uitgevoerd.
3. Vanaf acht weken (56 dagen) voor de dag van vertrek zal wijziging in het algemeen niet mogelijk zijn.
4. Wijziging van de vertrekdatum, accommocatie of vermindering van het aantal betalende passagiers wordt beschouwd als een (deel)annulering waarop artikel 9 van toepassing is.

Artikel 8 In-de-plaatsstelling
1. Tijdig voor de aanvang van de reis kan de reiziger zich laten vervangen door een ander. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:
 -  de ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden; en
 -  het verzoek wordt uiterlijk 14 dagen voor de dag van vertrek ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht; en
 - de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze in-de-plaatsstelling.
2. De aanmelder, de reiziger en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover Fair Mundo Travel B.V. voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, de in artikel 7 lid 1 bedoelde wijzigings- en communicatiekosten en de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.

Artikel 9 Annulering door de reiziger
1. Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten en eventuele kosten die door de bij de uitvoering betrokken dienstverleners in rekening worden gebracht, de volgende annuleringskosten verschuldigd:
 - bij annulering tot 56ste dag voor de dag van vertrek: de aanbetaling;
 - bij annulering vanaf de 56ste dag (inclusief) tot en met de dag van vertrek, evenals een no show: 100% van de reissom.
Indien leveranciers striktere annuleringsvoorwaarden hanteren, zijn deze van toepassing. De reiziger kan bepaalde redenen van annuleren (zoals ziekte, overlijden, onvrijwillige werkloosheid) afdekken door een annuleringskostenverzekering af te sluiten. In voorkomende gevallen kunnen de annuleringskosten afwijken van de voornoemde percentages.
2.  Indien het vervoer per lijndienst wordt uitgevoerd gelden afwijkende annuleringsbepalingen. De annuleringskosten die de reiziger is verschuldigd voor de lijndienst zijn gelijk aan de prijs van de ticket inclusief tax en toeslagen en de reserveringskosten. De in lid 1 genoemde annuleringskosten zijn van toepassing op het restant van de reissom.
3.  Indien bijzondere diensten (zoals camperhuur, autohuur, nationale parken, excursies en culturele of sportevenementen) worden aangeboden, kunnen voor die bijzondere diensten afwijkende annuleringsbepalingen gelden. Deze worden uiterlijk bij boeking aan de reiziger kenbaar gemaakt.
4.  Ook in geval de reiziger boekt binnen 56 dagen voor vertrek, gelden onverminderd de in voornoemde leden vermelde voorwaarden.
5.  Het annuleren van een overeenkomst door één of meer reizigers geldt als een annulering van alle overeenkomsten, zodat door alle reizigers de bedragen, bedoeld in de voorafgaande leden, moeten worden betaald. Indien de overblijvende reizigers zulks willen blijven de respectievelijke overeenkomsten in stand. De overgebleven reizigers moeten de reissom betalen, zoals deze door Fair Mundo Travel B.V. voor het resterende aantal reizigers wordt berekend.
6.  In geval geen annulering plaatsvindt, maar de reiziger voor in-de-plaatsstelling kiest, is artikel 8 van toepassing.
7.  Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

Artikel 10 Wijziging door Fair Mundo Travel B.V.
1.  Fair Mundo Travel B.V. heeft het recht de overeenkomst te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden.
2.  Indien de oorzaak van de wijziging:
 a. aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.
 b. aan Fair Mundo Travel B.V. kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van Fair Mundo Travel B.V.. Of zulks het geval is, wordt bepaald aan de hand van artikel 12.
 c. noch aan de reiziger noch aan Fair Mundo Travel B.V. kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade zoals nader uitgewerkt in artikel 13.
3.  In geval van wijziging waarbij de oorzaak niet aan de reiziger is toe te rekenen, doet Fair Mundo Travel B.V. de reiziger indien mogelijk een alternatief aanbod. Fair Mundo Travel B.V. doet dit binnen 4 werkdagen.
4.  De reiziger kan de wijziging of het geboden alternatief afwijzen en de overeenkomst ontbinden.
5.  Indien na aanvang van de overeengekomen reis een belangrijk gedeelte van de diensten, waarop de overeenkomst betrekking heeft, niet kan worden verleend, zorgt Fair Mundo Travel B.V. ervoor dat passende, alternatieve regelingen worden getroffen met het oog op continuering van de reis. Zie voor de kosten daarvan artikel 13.

Artikel 11 Opzegging door Fair Mundo Travel B.V.
1.  Indien de reiziger niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen als genoemd in artikel 3, heeft Fair Mundo Travel B.V. het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, één en ander onverminderd het recht van Fair Mundo Travel B.V. op betaling van de reissom, eventuele premies van verzekeringen en vermeerderd met rente en kosten.
2.  Fair Mundo Travel B.V. heeft het recht de reisovereenkomst op te zeggen zonder aansprakelijk te kunnen worden gehouden voor enige schade in geval het aantal aanmeldingen kleiner is dan het minimum aantal vermeld in de publicatie.
3.  Voorts heeft Fair Mundo Travel B.V. het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden.
4.  Indien de oorzaak van de opzegging:
a. aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.
 b. aan Fair Mundo Travel B.V. kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van Fair Mundo Travel B.V.. Of zulks het geval is, wordt bepaald aan de hand van artikel 12.
 c. noch aan de reiziger noch aan de reisorganisatie kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade zoals nader uitgewerkt in artikel 13.

Artikel 12 Aansprakelijkheid en overmacht
1.  Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben, is de reiziger verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan de betrokkenen als bedoeld in artikel 15 lid 1.
2.  Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is Fair Mundo Travel B.V. verplicht de eventuele schade van de reiziger te vergoeden, tenzij de tekortkomingen niet aan Fair Mundo Travel B.V. is toe te rekenen noch aan de persoon of organisatie van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst:
 a. is toe te rekenen aan de reiziger; of
 b. niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken; of
 c. te wijten is aan een gebeurtenis die Fair Mundo Travel B.V. of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of
 d. te wijten is aan overmacht als bedoeld in lid 4 van dit artikel
3.  Fair Mundo Travel B.V. is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de overeenkomst. Fair Mundo Travel B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:
 a. schade als gevolg van tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst die is toe te kennen aan de reiziger, waaronder inbegrepen schade met betrekking tot gezondheid en lichamelijke conditie;
 b. schade als gevolg van omstandigheden die niet toe te rekenen zijn aan Fair Mundo Travel B.V., of die krachtens de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan Fair Mundo Travel kunnen worden toegerekend;
 c. vertragingen en/of schade geleden door veranderende vluchtschema's of vertrektijden, oorlogshandelingen, stakingen, politieke omstandigheden, mechanische pech, natuurrampen en oorzaken waarbij sprake is van overmacht en waarvan de gevolgen redelijkerwijs niet konden worden vermeden;
 d. diefstal, verlies of beschadigingen van eigendommen;
 e. het door de reiziger in bezit hebben van volgens de Nederlandse wetten of die van het betreffende land verboden stoffen en goederen;
 f. het door de reiziger handelen in strijd met de wetten en zeden van het betreffende land;
 g. tekortkomingen of fouten gemaakt door luchtvaartmaatschappijen of autoverhuurbedrijven;
 h. deelneming aan expedities, safari's en avontuurlijke activiteiten. Deze zijn niet zonder gevaar en daarom op eigen risico;
 i. persoonlijke ongelukken en ziektes;
4.  Onder overmacht worden verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.
5.  In geval op een in de reis begrepen dienst een Verdrag van toepassing is dat een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid aan de dienstverlener toekent of toestaat, is de aansprakelijkheid van Fair Mundo Travel B.V. dienovereenkomstig uitgesloten of beperkt.
6.  Fair Mundo Travel B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van enige verzekering.
7.  Iedere aansprakelijkheid van Fair Mundo Travel B.V., uit welken hoofde dan ook, zal per reiziger steeds zijn beperkt tot maximaal driemaal de reissom per persoon in geval van fysiek letsel, dan wel overlijden. De aansprakelijkheid van Fair Mundo Travel B.V. voor schade als gevolg van derving van reisgenot en voor materiële en zuivere vermogensschade zal steeds per reiziger beperkt zijn tot maximaal éénmaal de reissom per persoon.
8.  Door het totstandkomen van de overeenkomst verklaart de reiziger op de hoogte te zijn van de bijzondere aard van de gekozen bestemming en af te zien van schadevergoeding in verband met derving van reisgenot en/of immateriële schade ten gevolge van een niet aan Fair Mundo Travel B.V. en/of diens toeleveranciers toe te rekenen omstandigheid zoals vertragingen, overboekingen of (noodgedwongen) wijzigingen in reisroute, reisschema, plaats van aankomst en vertrek, het vervoer, het verblijf, de tijdstippen waarop en de volgorde waarin de geplande excursies worden uitgevoerd en de aanwijzing van een ander vervoermiddel of andere accommodatie.
9.  De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van Fair Mundo Travel B.V. gelden ook ten behoeve van werknemers, ingehuurde medewerkers en stagiaires van Fair Mundo Travel B.V. en betrokken dienstverleners, alsmede hun werknemers, ingehuurde medewerkers en stagiaires.

Artikel 13  Hulp en bijstand
1. a. Fair Mundo Travel B.V. is naar gelang de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van Fair Mundo Travel B.V., indien de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst hem overeenkomstig artikel 12 lid 2 is toe te rekenen.
 b. Indien de oorzaak aan de reiziger is toe te rekenen, is Fair Mundo Travel B.V. tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden gevergd. De kosten zijn in dat geval voor rekening van de reiziger.
2.  Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de reiziger noch aan Fair Mundo Travel B.V. zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Voor Fair Mundo Travel B.V. bestaat deze o.a. uit de extra inzet van menskracht; voor de reiziger bestaat deze o.a. uit extra verblijf- en repatriëringskosten.

Artikel 14 Verplichtingen van de reiziger
1.  De reiziger is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Fair Mundo Travel B.V. en/of van degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, ter bevordering van een goede uitvoering van de reis. De reiziger is aansprakelijk voor schade door zijn ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.
2.  De reiziger dient zich te houden aan afspraken betreffende plaats en tijd van reisonderdelen. De gevolgen van het niet nakomen van deze afspraken zijn voor rekening van de reiziger.
3.  De reiziger die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door Fair Mundo Travel B.V. van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de reiziger.
4.  De reiziger is verplicht eventuele schade te vermijden of zo veel mogelijk te beperken.
5.  Iedere reiziger dient zich uiterlijk 24 uur vóór het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis te vergewissen van het exacte tijdstip van vertrek. Dit kan zijn bij het lokale kantoor van de luchtvaartmaatschappij of bij de vertegenwoordiger van Fair Mundo Travel B.V..

Artikel 15 Klachten
1.  Een door de reiziger geconstateerde onvolkomenheid in of klacht over de uitvoering van de overeenkomst dient zo spoedig mogelijk op de plaats van bestemming aan de betrokken leverancier en aan de vertegenwoordiger van Fair Mundo Travel B.V. te worden gemeld zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Als de tekortkoming niet bevredigend wordt opgelost, moet de reiziger dit zo spoedig mogelijk melden aan Fair Mundo Travel B.V.. Tevens moet de reiziger de klacht ter plaatste schriftelijk vastleggen, dateren en door de betrokken leverancier laten ondertekenen. Indien de klacht ter plaatste niet naar tevredenheid kan worden afgehandeld, kan de reiziger uiterlijk binnen twee weken na retourdatum in Nederland, schriftelijk een klacht bij Fair Mundo Travel B.V. indienen. Uitsluitend wanneer deze procedure wordt gevolgd, zal Fair Mundo Travel B.V. de klacht in behandeling nemen.
2.  Op de reisovereenkomst en alle daaruit voortvloeiende verplichtingen is het Nederlands recht van toepassing. Uit de overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen eveneens naar Nederlands Recht worden beslecht. Als een klacht niet tot tevredenheid van de reiziger wordt opgelost, kan de reiziger zich desgewenst wenden tot de bevoegde Rechter te Almelo. Alle vorderingsrechten vervallen 1 jaar na afloop van de reis of, indien de reis geen doorgang heeft gevonden, 1 jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum.