Reisvoorwaarden Fair Mundo Travel B.V.

Artikel 1   Inleidende bepaling

1.1     In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder:

- reisorganisator: Fair Mundo Travel B.V., in geschreven onder KvK-nummer 08165078
- reiziger: iedere persoon die met de reisorganisator een overeenkomst met betrekking tot een reis wil sluiten en iedere persoon die op grond van de overeenkomst het recht heeft om te reizen
- reisdienst: de diensten die onderdeel zijn van de reis, zoals personenvervoer, autohuur, accommodatie en excursies.
- reisdienstverlener: de dienstverlener die een onderdeel van de reis uitvoert, zoals accommodatieverschaffers, vervoerders, externe gidsen, etc..
- reisovereenkomst: de overeenkomst die betrekking heeft op de geboekte reis, inclusief deze voorwaarden.          
- reis:
een pakketreis of indien de voorwaarden hierop van toepassing zijn verklaard een enkele reisdiens
 - schriftelijk: op schrift of langs elektronische weg waaronder per e-mail
 - werkdagen: maandag t/m vrijdag, met uitzondering van in Nederland erkende feestdagen, binnen werktijden (9u-17u Nederlandse tijd)

1.2    Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle door de reisorganisator aangeboden of met de reisorganisator overeengekomen pakketreizen.

1.3     Deze voorwaarden kunnen tevens van toepassing worden verklaard op reisdiensten die geen pakketreis vormen. Titel 7a van boek 7 Burgerlijk Wetboek is in dat geval niet van toepassing. Voor deze reisdiensten geldt geen bescherming bij insolventie van de reisorganisator, tenzij uitdrukkelijk in het aanbod is vermeld welke partij dekking biedt en dit volgt uit de garantie- of verzekeringsvoorwaarden.

1.4       Afwijkende en aanvullende voorwaarden dienen schriftelijk te worden overeengekomen en hebben voorrang boven deze voorwaarden.

Artikel 2   Totstandkoming en inhoud van de reisovereenkomst

2.1     De aangeboden reis omvat enkel de diensten en voorzieningen die in de offertes en publicaties van de reisorganisator uitdrukkelijk zijn omschreven. Informatie in publicaties van reisdienstverleners zijn geen onderdeel van het aanbod, ongeacht of er een link of verwijzing naar of een beschrijving van is opgenomen in het aanbod van de reisorganisator. De vermelde reisduur staat aangegeven in hele dagen, waarbij de dag van vertrek en aankomst als hele dagen worden geteld.

2.2     Het aanbod van de reisorganisator is vrijblijvend en kan na aanvaarding tot 17.00 uur van de eerstvolgende werkdag worden herroepen door de reisorganisator.

2.3     De reisovereenkomst (boeking) komt tot stand zodra de reiziger het aanbod van de reisorganisator aanvaardt en onder voorbehoud van beschikbaarheid van de reis. De aanvaarding kan mondeling, telefonisch of schriftelijk plaatsvinden.

2.4     Kennelijke fouten of vergissingen binden de reisorganisator niet. Indien er reden is tot twijfel aan dient de reiziger navraag te doen bij de reisorganisator. 

2.5    
a. De reiziger verstrekt de reisorganisator voor of uiterlijk bij het sluiten van de reisovereenkomst alle relevante informatie over de aangemelde reizigers. In het bijzonder informatie die mogelijk van invloed is op de gezondheid of veiligheid van de reiziger of anderen. Indien de verstrekte informatie onjuist of onvolledig is kan de reiziger van deelname wordt uitgesloten. De reiziger is dan de annuleringskosten overeenkomstig artikel 9 verschuldigd. Andere kosten komen eveneens voor rekening van de reiziger.
b. Reizigers met verminderde mobiliteit en hun begeleiders, zwangere vrouwen en reizigers met een ziekte die mogelijk effect heeft op de reis dienen dit bij het aangaan van de reisovereenkomst of, indien bij boeking nog niet bekend, zo spoedig mogelijk nadat de reiziger hiermee bekend is te melden bij de reisorganisator in verband met eventuele gevolgen voor de reis. Deze reizigers dienen zelf bij reisdienstverleners te verifiëren of er een medische verklaring nodig is om te mogen reizen
c. Reisdienstverlener houden zich het recht voor om ten aanzien van bepaalde (medische) condities een (medische) verklaring te verlangen en bij ontbreken van die verklaring de reiziger het recht op de (verdere) reisdienst kan ontzeggen.

2.6     Indien de reiziger voor of bij het aangaan van de reisovereenkomst bepaalde voorkeuren kenbaar maakt met betrekking tot door de reisorganisator te leveren diensten, zal met de opgegeven voorkeur zoveel mogelijk rekening worden gehouden. Hieraan kunnen echter, ondanks eventuele vermelding op de reisbescheiden en boekingsbevestigingen, geen rechten worden ontleend.

2.7     Indien de reiziger bij de boeking medische vereisten of andere zwaarwegende belangen als ‘vereiste’ aan de reisorganisator kenbaar maakt, zal de reisorganisator beoordelen of deze hieraan kan voldoen. Indien de reisorganisator niet aan de vereisten kan of wil voldoen zal de reisovereenkomst niet tot stand komen. De reisorganisator kan een prijswijziging doorvoeren in verband met de aangegeven vereisten.

2.8      Een boeking van de reis is definitief. De reiziger heeft geen recht om de reisovereenkomst te herroepen.

2.9     De reiziger die de reis boekt dient meerderjarig te zijn.

2.10   Degene die voor of namens (andere) reizigers boekt, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die daaruit voortvloeien. De (andere) reizigers zijn ieder voor hun eigen deel aansprakelijk. De bevestiging, de factuur, de reisbescheiden en alle andere communicatie wordt enkel verstuurd naar degene die de boeking verricht. Degene die de reis voor of namens anderen boekt, is verplicht relevante persoonlijke omstandigheden van de (andere) reizigers bij de boeking door te geven. Degene die de reis voor of namens anderen boekt, is verplicht die (andere) reizigers deze voorwaarden en andere relevante communicatie te verstrekken. Degene die de reis boekt vrijwaart de reisorganisator voor schade als gevolg van het niet nakomen van bovenstaande verplichtingen.

Artikel 3   Informatie

3.1     Bij de totstandkoming van de reisovereenkomst of meteen daarna zal de reisorganisator algemene op de Nederlandse nationaliteit afgestemde informatie over benodigde reisdocumenten (paspoorten, visa etc) en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied verstrekken. Gelet op het grote belang hiervan, dient de reiziger bij de officiële instanties te controleren of de informatie volledig en actueel is. De reiziger dient vóór de boeking van de reis te controleren of er voldoende tijd is om de benodigde reisdocumenten te verkrijgen. De reiziger dient tijdig voor vertrek na te gaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd.

3.2     Indien de reiziger de reis niet of niet geheel kan maken wegens het ontbreken van de juiste reisdocumenten, komen de kosten geheel voor rekening van de reiziger.         

3.3     De reiziger dient gedurende de gehele reis te beschikken over de voor de reis noodzakelijke documenten, zoals een aan alle geldigheidsvereisten voldoend paspoort, vereiste visa, vaccinatiebewijzen, (internationaal) rijbewijs, benodigde huurautopapieren.

Artikel 4   Reissom

4.1     De gepubliceerde reissom geldt per persoon, tenzij anders vermeld. Hierin zijn begrepen de diensten en voorzieningen zoals in de publicatie vermeld.

4.2     De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, valutakoersen, heffingen en belastingen, zoals deze de reisorganisator bekend waren ten tijde van de publicatie.

4.3     De reisorganisator kan tot 20 dagen voor aanvang van de reis of een reisonderdeel de reissom verhogen of wijzigen als gevolg van wijzigingen in kosten van brandstof of andere energiebronnen, belastingen of vergoedingen van niet direct bij de uitvoering van de reis betrokken derden en/of wisselkoersen. De reisorganisator zal daarbij aangeven op welke wijze de verhoging of wijziging is berekend.

4.4     Indien de verhoging meer dan 8% van de reissom bedraagt heeft de reiziger het recht de reisovereenkomst te beëindigen. De reiziger moet –op straffe van verval- van dit recht gebruik maken binnen 3 dagen na ontvangst van de mededeling van de verhoging. Wordt de reisovereenkomst niet binnen deze termijn beëindigd, geldt de prijsverhoging als aanvaard en vervalt het recht op beëindiging.

Artikel 5   Betaling

5.1     Bij het tot stand komen van de reisovereenkomst dient een aanbetaling te worden voldaan dat gelijk is aan 50% van de totale overeengekomen reissom. Indien vliegtickets zijn inbegrepen, dient het volledige bedrag van de vliegtickets plus 50% van de reissom van het overige deel van de reis als aanbetaling te worden voldaan.

5.2     Het restant van de reissom dient uiterlijk acht weken (56 dagen) voor de dag van vertrek in het bezit zijn van de reisorganisator. Hiervoor ontvangt de reiziger geen aparte factuur.

5.3     Indien een reisovereenkomst binnen acht weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet direct na boeking de gehele reissom worden voldaan.

5.4     In sommige gevallen kunnen er afwijkende betalingsvoorwaarden gelden voor een reis of een onderdeel van een reis. Dit zal in een dergelijk geval uiterlijk bij boeking aan de reiziger kenbaar worden gemaakt.

5.5     Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim. De reiziger wordt daar door of namens de reisorganisator schriftelijk op gewezen. De reiziger heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 5 dagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de reisovereenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. De reisorganisator heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 9 van toepassing.

5.6     Indien de reiziger niet tijdig aan zijn geldelijke verplichtingen voldoet, is hij over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Bovendien is de reiziger gehouden tot betaling van de incassokosten ten bedrage van 15% van het gevorderde met een minimum van € 75,-.

Artikel 6   Reisbescheiden

6.1     De reisorganisator stelt de benodigde reisbescheiden uiterlijk 7 dagen voor de dag van vertrek in het bezit van de reiziger, tenzij dit redelijkerwijs niet van de reisorganisator kan worden gevergd.

6.2     Indien de reiziger uiterlijk 5 werkdagen voor de dag van vertrek nog geen reisbescheiden heeft ontvangen, meldt hij dit meteen bij de reisorganisator.

6.3     De reisorganisator is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of het verloren gaan van bagage, reisbescheiden en/of reisdocumenten.

Artikel 7   Wijzigingen door de reiziger

7.1     De reiziger die de reis heeft geboekt kan de reisorganisator schriftelijk verzoeken de reisovereenkomst te wijzigen. De reisorganisator is hier niet toe verplicht. Voor het nagaan of de wijziging realiseerbaar is kan de reisorganisator kosten in rekening brengen die de reiziger verschuldigd is ongeacht of de wijziging wordt doorgevoerd. Indien de wijziging realiseerbaar is en de reiziger akkoord gaat zijn de nieuwe reissom en de wijzigingskosten verschuldigd.

7.2     Tenzij de reisorganisator aangeeft dat er sprake is van een omboeking, is een verzoek tot wijziging van de vertrekdatum of vermindering van het aantal betalende reizigers geen wijziging, maar een (deel)annulering waarop artikel 9 van toepassing is.

Artikel 8       Indeplaatsstelling

8.1     Tijdig voor de aanvang van de reis kan de reiziger zich laten vervangen door een ander. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:

 - het verzoek wordt uiterlijk 14 dagen voor de dag van vertrek ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht;
- de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze indeplaatsstelling. Indien vliegtickets onderdeel zijn van de reis is overdracht van de vliegtickets vaak niet mogelijk;
- de reiziger die de plaats inneemt, voldoet aan alle aan de reisovereenkomst verbonden voorwaarden;
- de reiziger die de plaats inneemt, verstrekt aan de reisorganisator een schriftelijke verklaring dat hij heeft kennisgenomen van het reisprogramma, de door de reisorganisator verstrekte informatie en de reisvoorwaarden.

8.2     De reiziger en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het nog verschuldigde bedrag en voor eventuele bijkomende vergoedingen, toeslagen en andere kosten die voortvloeien uit de indeplaatsstelling, waaronder wijzigingskosten.

Artikel 9   Annulering door de reiziger

9.1     De reiziger kan de reisovereenkomst te allen tijde voor aanvang van de reis annuleren. Annulering dient schriftelijk te geschieden. De datum waarop de annulering door de reisorganisator wordt ontvangen, geldt als het moment van annulering. Bij ontvangst na 17.00u of buiten werkdagen om wordt de volgende werkdag gezien als de datum van ontvangst.

9.2     Indien een reisovereenkomst wordt geannuleerd, is de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten en eventuele kosten die door de bij de uitvoering betrokken dienstverleners in rekening worden gebracht, de volgende annuleringskosten verschuldigd:

- bij annulering tot de 56ste dag voor de dag van vertrek: de aanbetaling;
- bij annulering vanaf de 56ste dag (inclusief) voor de dag van vertrek tot en met de dag van vertrek, evenals een no show: 100% van de reissom.
         
De reiziger kan bepaalde redenen van annuleren (zoals ziekte, overlijden, onvrijwillige werkloosheid) afdekken door een annuleringsverzekering af te sluiten.

9.3      Indien een of meerdere vluchten of air transfers bij de reis zijn inbegrepen gelden afwijkende annuleringsvoorwaarden die per ticket verschillen. In de regel zijn vliegtickets non-refundable. De annuleringskosten die de reiziger is verschuldigd voor non-refundable ticket(s) zijn gelijk aan de prijs van de ticket inclusief taks, toeslagen, reserveringskosten en eventuele verzekeringskosten. De in lid 2 genoemde annuleringskosten zijn dan van toepassing op het restant van de reissom. De reisorganisator maakt het uiterlijk bij boeking aan de reiziger kenbaar als in de reisovereenkomst non-refundable tickets zijn opgenomen.

9.4     Indien lokale organisaties of andere reisdienstverleners striktere annuleringsvoorwaarden hanteren, zijn deze van toepassing. Deze worden uiterlijk bij boeking aan de reiziger kenbaar gemaakt.

9.5      Ook in geval de reiziger boekt binnen 56 dagen voor vertrek, gelden onverminderd de in voornoemde leden vermelde voorwaarden.

9.6      Het annuleren van de reisovereenkomst door één of meer reizigers geldt als een annulering van de gehele reisovereenkomst, zodat door alle reizigers de bedragen, bedoeld in de voorafgaande leden, moeten worden betaald. De reizigers kunnen de reisorganisator verzoeken de reisovereenkomst in stand te houden voor het verminderde aantal reizigers. Indien de reisorganisator hier positief over beslist moeten de overgebleven reizigers de reissom betalen, zoals deze door de reisorganisator voor het resterende aantal reizigers wordt berekend.

9.7     Het kan voorkomen dat de reiziger en reisorganisator de reis omboeken naar een later moment. Als de reiziger de omgeboekte reis annuleert, bedragen de annuleringskosten tenminste het bedrag dat verschuldigd zou zijn als op de datum van omboeking zou zijn geannuleerd.

9.8      Indien een reis is geannuleerd door de reiziger en er uit coulance een reistegoed wordt toegekend, geldt (tenzij andere voorwaarden door de reisorganisator worden gecommuniceerd):
          - het reistegoed dient binnen één jaar na toekenning van het reistegoed te zijn besteed.
          - de nieuwe reis dient binnen twee jaar na toekenning van het reistegoed te zijn aangevangen.
          - het reistegoed is gebonden aan de reiziger(s) en niet overdraagbaar.
          - het reistegoed kan enkel worden ingezet voor dezelfde reis op een later moment.
          - indien de reis op een later moment duurder is, wordt het prijsverschil doorbelast aan de reiziger.
          - indien de reiziger de reis annuleert die is geboekt met een uit coulance toegekend reistegoed vervalt het reistegoed.

Artikel 10      Wijziging door de reisorganisator

10.1   De bijzondere bestemmingen en de lokale omstandigheden en het veelal avontuurlijke karakter van de reizen die de reisorganisator aanbiedt, kunnen meebrengen dat voor of tijdens de reis aanpassingen in het reisprogramma moeten worden aangebracht. Bedoelde aanpassingen in het reisprogramma kunnen tot gevolg hebben dat routes, excursies, accommodaties en vervoer afwijken van hetgeen in de publicatie is aangegeven. Indien redelijkerwijs mogelijk biedt de reisorganisator alternatieven aan die zoveel mogelijk het karakter van de reis in stand laten. De reisorganisator verplicht zich om de nadelige gevolgen voor de reiziger zoveel mogelijk te beperken.

10.2   De reisorganisator heeft het recht voor aanvang van de reis de reisovereenkomst eenzijdig te wijzigen voor zover het niet-ingrijpende wijzigingen betreft. De reiziger wordt hier schriftelijk van op de hoogte gesteld.   

10.3   Indien noodzakelijk kan de reisorganisator voor aanvang van de reis de reisovereenkomst ingrijpend wijzigen. De reiziger kan de wijziging(en) aanvaarden of een alternatieve reis aanvaarden of de reisovereenkomst beëindigen.

10.4   Bij ingrijpende wijzigingen voor aanvang van de reis dient de reiziger binnen 3 dagen, of een door de reisorganisator ander gestelde termijn, aan de reisorganisator schriftelijk kenbaar te hebben gemaakt of de reiziger de wijziging(en) aanvaardt, de alternatieve reis aanvaardt of de reisovereenkomst beëindigt. Wordt de reisovereenkomst niet binnen de gestelde termijn beëindigd, dan geldt de wijziging als aanvaard en vervalt het recht op beëindiging.

Artikel 11      Opzegging door de reisorganisator

11.1   De reisorganisator kan de reisovereenkomst opzeggen in geval het aantal aanmeldingen kleiner is dan het minimum aantal vermeld in de publicatie. De reiziger dient door de reisorganisator uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de reis van de opzegging in kennis te worden gesteld.

11.2   De reisorganisator heeft het recht de reisovereenkomst op te zeggen in geval van onvoorziene, gewichtige omstandigheden en/of overmacht situaties.

11.3   In de bovenstaande gevallen betaalt de reisorganisator reeds ontvangen bedragen binnen 14 werkdagen terug en is er geen schadevergoeding verschuldigd. Niet vergoed worden kosten die door de reiziger zijn gemaakt voor diensten die buiten de reisovereenkomst vallen of niet bij de reisovereenkomst zijn inbegrepen.

11.4   Als de reiziger niet voldoet aan vooraf gestelde deelname-eisen of indien onjuiste of onvolledige informatie over de reiziger is opgegeven, kan de reisorganisator de reisovereenkomst annuleren. De reiziger is dan annuleringskosten zoals bepaald in artikel 9 verschuldigd. 

Artikel 12      Verantwoordelijkheid & tekortkomingen

12.1   De reisorganisator is verantwoordelijk voor de uitvoering van de overeengekomen reisdiensten, ongeacht of deze reisdiensten door de reisorganisator zelf of door een andere reisdienstverlener worden uitgevoerd. De reisorganisator dient de reisovereenkomst uit te voeren overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de publicaties, de reisovereenkomst en de omstandigheden op de reisbestemmingen redelijkerwijs mocht hebben.

12.2   De reisorganisator zal de reiziger informeren over wijzigingen in het reisschema. De reisorganisator informeert de reiziger op het bij de reisorganisator bekende e-mailadres of mobiele telefoonnummer van de reiziger.

12.3   In geval van gebreken of problemen bij de uitvoering van reisdiensten stelt de reiziger de betrokkenen als bedoeld in artikel 16 lid 2 direct op de hoogte van de tekortkoming. Een tekortkoming hoeft niet te worden verholpen als dit onmogelijk is of dit onevenredig hoge kosten met zich meebrengt.

Artikel 13     Hulp en bijstand

13.1   De reisorganisator verleent de reiziger hulp en bijstand indien de reiziger in moeilijkheden verkeert, in het bijzonder door goede informatie te verstrekken over medische diensten, plaatselijke autoriteiten en consulaire bijstand en de reiziger te helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en bij het vinden van alternatieve reisarrangementen.

13.2   De reisorganisator kan voor de hulp en bijstand een redelijke vergoeding in rekening brengen.

Artikel 14     Toerekening, overmacht en aansprakelijkheidsuitsluitingen

14.1   De reiziger heeft geen recht op vergoeding van schade die de reiziger oploopt als gevolg van een tekortkoming die is te wijten aan:

          a. de reiziger;
          b. derden die niet direct bij de uitvoering van de reisovereenkomst zijn betrokken en de tekortkoming niet kon worden voorzien of voorkomen, of;
          c. onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

14.2   Iedere aansprakelijkheid van de reisorganisator voor schade is beperkt tot driemaal de reissom, tenzij de schade volgt uit het overlijden of persoonlijk letsel van de reiziger.

14.3   Indien de reisorganisator aansprakelijk gehouden kan worden voor enige schade, waaronder ook schade die volgt uit het overlijden of persoonlijk letsel van de reiziger, zal deze aansprakelijkheid in ieder geval beperkt of uitgesloten zijn tot de grenzen die zijn toegestaan volgens de ter zake geldende internationale verdragen en/of EU-verordeningen die betrekking hebben op de individuele reisdiensten.

14.4   De reisorganisator is niet aansprakelijk voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat of kan bestaan uit hoofde van enige verzekering, zoals zorg-, reis-, evenementen-, of annuleringsverzekeringen.

14.5   Iedere aanspraak van de reiziger op vergoeding van schade en andere vorderingen verjaren twee jaar nadat de reis heeft plaats gevonden of indien de reis geen doorgang vond twee jaar na de geplande datum van aanvang.

14.6   Zonder afbreuk te doen aan de verjaringstermijn en de plicht om tijdig te klagen geldt dat iedere aanspraak van de reiziger op vergoeding van schade drie jaar na de aanvangsdatum van de reis vervalt.

14.7   De reiziger heeft geen recht op dubbele compensatie. Als de reiziger recht heeft op compensatie op grond van internationale verdragen of EU-verordeningen krijgt de reiziger niet ook nog een compensatie op grond van deze reisovereenkomst.

Artikel 15      Verplichtingen van de reiziger

15.1   De verplichting van de reisorganisator om de in nood verkerende reiziger hulp en bijstand te verlenen wordt zwaar belemmerd indien niet kan worden teruggevallen op de hulp van een bij de reis- en bagageverzekering inbegrepen S.O.S.-centrale. De reiziger is verplicht een volledige dekking verschaffende verzekering af te sluiten voor risico’s die worden gedekt door de reis-, ongevallen-, bagage- en annuleringsverzekeringen. De reiziger dient de relevante gegevens van genoemde verzekeringen schriftelijk aan de reisorganisator kenbaar te maken voor de dag van vertrek.

15.2   De reiziger dient zich als een redelijk handelend reiziger te gedragen en is verplicht alle aanwijzingen van de reisorganisator en de reisdienstverleners op te volgen.

15.3   De reiziger is verplicht eventuele schade te vermijden of zo veel mogelijk te beperken.

15.4   Bij niet naleving van aanwijzingen of in het geval een reiziger overlast veroorzaakt, heeft de reisorganisator dan wel de reisdienstverlener het recht de reiziger de (verdere) deelname aan de reis of reisdienst gedeeltelijk of geheel te ontzeggen. De reiziger heeft in een dergelijk geval geen recht op restitutie van gelden. Verdere hierdoor ontstane kosten komen voor rekening en risico van de reiziger.

15.5   De reiziger is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn gedrag, het niet nakomen van de verplichtingen in dit artikel of schade die anderszins aan hem moet worden toegerekend. De reiziger vrijwaart de reisorganisator van aanspraken van bij de reis betrokken reisdienstverleners of derden voor schade die door de reiziger is veroorzaakt of aan hem moet worden toegerekend.

15.6   De reiziger dient uiterlijk 24 uur voor de geplande aanvang van de terugreis het exacte tijdstip van vertrek te verifiëren.

15.7   De reiziger dient te voldoen aan alle op de bestemming (en doorreislanden) geldende gezondheidseisen. Overheden kunnen deze vereisten onaangekondigd wijzigen. De gevolgen van deze wijzigingen vallen binnen de risicosfeer van de reiziger.

15.8   Reisdienstverleners kunnen alle redelijke maatregelen nemen en medewerking van reizigers verlangen, onder meer ter voorkoming en bestrijding van calamiteiten, ter beperking van gezondheidsrisico’s, ter voorkoming van schade dan wel ter naleving van overheidsvoorschriften. Bij het niet-naleven van de maatregelen of aanwijzingen kan de reiziger de reisdienst en de toegang worden ontzegd.

15.9   De reiziger dient netjes met verstrekte materialen om te gaan. Bij ontvangst dient de reiziger deze zaken te controleren en gebreken direct te melden. De reiziger is aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van het ter beschikking gestelde materiaal.

Artikel 16      Klachten

16.1   De reisorganisator verstrekt voor aanvang van de Reis de contactgegevens voor noodgevallen.

16.2   Indien de reiziger meent dat de reis niet goed wordt uitgevoerd, dient hij deze tekortkoming direct op de plaats van bestemming aan de betrokken reisdienstverlener én aan de vertegenwoordiger van de reisorganisator te melden zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Als de tekortkoming niet bevredigend wordt opgelost, moet de reiziger dit onmiddellijk melden aan de reisorganisator. Tevens moet de reiziger de tekortkoming ter plaatste schriftelijk vastleggen, dateren en indien mogelijk door de betrokken reisdienstverlener laten ondertekenen. Indien de tekortkoming ter plaatste niet naar tevredenheid kan worden afgehandeld, kan de reiziger uiterlijk binnen een maand na retourdatum, schriftelijk een klacht bij de reisorganisator indienen.

Artikel 17      Overige bepalingen

17.1   Ondergeschikten (met inbegrip van stagiaires), hulppersonen en andere bij de uitvoering van de reisovereenkomst betrokken derden kunnen zich jegens de reiziger beroepen op de bepalingen uit de reisovereenkomst en deze voorwaarden (met inbegrip van de aansprakelijkheidsuitsluitingen).

17.2   Indien dwingend recht aan de geldigheid van een bepaling in deze voorwaarden in de weg staat of indien een bepaling wordt vernietigd, wordt die bepaling geacht te zijn geconverteerd naar een geldige bepaling die qua inhoud en strekking zo dicht mogelijk de oorspronkelijke intentie benadert.

17.3   Op het aanbod, de reisovereenkomst en de uitvoering van de reisovereenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, tenzij dit in strijd is met dwingend recht.

17.4   De rechtbank binnen wiens werkgebied de vestigingsplaats van de reisorganisator is gelegen, is exclusief bevoegd kennis te nemen van geschillen inzake de reisovereenkomst en hetgeen daarmee samenhangt, tenzij dit in strijd is met dwingend recht. Het is de reisorganisator daarnaast toegestaan de reiziger in haar woonplaats voor het gerecht te dagen.