Reisvoorwaarden Fair Mundo Travel B.V.

Artikel 1   Inleidende bepaling

1.1     In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder:

- reisorganisator: Fair Mundo Travel B.V.
- reisovereenkomst: de overeenkomst inclusief deze voorwaarden waarbij de reisorganisator zich jegens zijn de reiziger verbindt tot het verschaffen van de reis.
- reiziger:

a.     degene die met de reisorganisator een overeenkomst betreffende een reis sluit of wil sluiten en iedere persoon die op grond van de reisovereenkomst het recht heeft om te reizen
b.    degene te wiens behoeve de reis is bedongen en die dat beding heeft aanvaard
c.     degene aan wie overeenkomstig artikel 8 van deze voorwaarden de rechtsverhouding tot de reisorganisator is overgedragen.

- reis: de van te voren georganiseerde reis die een periode van meer dan 24 uren omvat alsmede tenminste twee van de volgende reisdiensten:

a.     personenvervoer;
b.    verblijf;
c.     een andere, niet met personenvervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst, die een significant deel van de reis uitmaakt.

- aanmelder: de reiziger die het aanbod van de reisorganisator accepteert en daardoor de hoofdboeker van de reis is
- schriftelijk: per post of per email

1.2     Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle reisovereenkomsten van de reisorganisator.

Artikel 2   Totstandkoming en inhoud van de reisovereenkomst

2.1     De aangeboden reis omvat de diensten en voorzieningen die in de offertes en publicaties van de reisorganisator uitdrukkelijk zijn omschreven. De inhoud van het aanbod wordt uitsluitend bepaald aan de hand van de door of namens de reisorganisator verstrekte informatie. Informatie in publicaties van reisdienstverleners zijn geen onderdeel van het aanbod, ongeacht of er een link of verwijzing naar of een beschrijving van is opgenomen in het aanbod van de reisorganisator. De vermelde reisduur staat aangegeven in hele dagen, waarbij de dag van vertrek en aankomst als hele dagen worden geteld. Niet de in de publicatie vermelde reistijden, maar de tijden die vermeld zijn in de reisbescheiden, gelden als de relevante tijden.

2.2     De reisovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van de reisorganisator. De aanvaarding kan mondeling, telefonisch of schriftelijk plaatsvinden. Na totstandkoming van de reisovereenkomst ontvangt de reiziger schriftelijk zo spoedig mogelijk een bevestiging hiervan, eventueel in de vorm van een factuur.

2.3     Kennelijke fouten of vergissingen binden de reisorganisator niet. Indien er reden is tot twijfel aan de juistheid van de prijs of informatie dient de reiziger navraag te doen bij de reisorganisator. 

2.4     a. De reiziger verstrekt de reisorganisator voor of uiterlijk bij het sluiten van de reisovereenkomst alle gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde reizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de reisovereenkomst. Daartoe behoren indien beschikbaar mobiele telefoonnummers en emailadressen. Tevens vermeldt de reiziger bijzonderheden omtrent de hoedanigheid of de samenstelling van de door hem aangemelde groep reizigers die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis door de reisorganisator.

          b.  De reiziger dient informatie te verstrekken met betrekking tot de lichamelijke en geestelijke toestand van de reiziger(s) (waaronder het gebruik van alcohol, drugs of medicijnen) als die lichamelijke en/of geestelijke toestand kan leiden tot ongemak, gevaar of risico’s voor de reiziger, andere reizigers, andere passagiers en/of bemanning of bezittingen van derden. De reiziger is zich ervan bewust dat de reisdienstverlener hem het recht op de verdere reisdienst kan ontzeggen als de informatie niet correct blijkt of niet wordt verstrekt.
Informatie moet ook worden verstrekt met betrekking tot een beperkte mobiliteit, alsmede bij de noodzaak tot het begeleiden van minderjarige en mindervalide reizigers, zwangere vrouwen, zieken en andere medereizigers. Het is de reiziger bekend dat de reisdienstverlener zich het recht voorbehoudt om ten aanzien van bepaalde medische condities een medische verklaring te verlangen en bij ontbreken van die verklaring de reiziger het recht op de (verdere) reisdienst kan ontzeggen. De reizigers dient zelf bij de reisdienstverlener te verifiëren of er een medische verklaring nodig is.

          c.  Indien de verstrekte informatie onjuist of onvolledig is kan dit tot gevolg hebben dat de reiziger van deelname wordt uitgesloten door de reisorganisator of de reisdienstverleners. De reiziger is in dat geval de annuleringskosten overeenkomstig artikel 9 verschuldigd. Andere hieruit voortvloeiende kosten komen eveneens voor rekening van de reiziger.

2.5     Indien de reiziger voor of bij het aangaan van de reisovereenkomst bepaalde voorkeuren kenbaar maakt met betrekking tot door de reisorganisator te leveren diensten, zal met de opgegeven voorkeur zoveel mogelijk rekening worden gehouden. Hieraan kunnen echter, ondanks eventuele vermelding op de reisbescheiden en boekingsbevestigingen, geen rechten worden ontleend.

2.6     Indien de reiziger uiterlijk bij het aangaan van de reisovereenkomst vereisten in verband met de medische gesteldheid aan de reisorganisator als ‘vereiste’ kenbaar maakt, geldt dit als een opschortende voorwaarde voor de totstandkoming van de reisovereenkomst. De reisorganisator dient het ‘vereiste’ binnen een redelijke termijn af te wijzen of deze te bevestigen en zorg te dragen dat hieraan wordt voldaan. Een termijn van 7 dagen wordt in ieder geval als redelijk gezien. Wijst de reisorganisator het vereiste af dan komt er geen reisovereenkomst tot stand. Bevestigt de reisorganisator het ‘vereiste’ dan komt door het versturen van bevestiging de reisovereenkomst tot stand. Indien er aan de vereisten meerkosten zijn verbonden en deze zijn bekend, doet de reisorganisator de reiziger een nieuw aanbod.

2.7      De natuurlijke persoon of de rechtspersoon die namens of ten behoeve van een of meer andere reizigers een reisovereenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die daaruit voortvloeien. De andere reizigers zijn ieder voor hun eigen deel aansprakelijk. De bevestiging, de factuur, de reisbescheiden en alle andere communicatie wordt enkel verstuurd naar de reiziger die de boeking verricht. De reiziger die de reis namens of ten behoeve van anderen boekt, is verplicht – met toestemming van die persoon - relevante persoonlijke omstandigheden van die andere reizigers die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de reisovereenkomst bij de aanmelding kenbaar te maken. De reiziger die de reis namens of ten behoeve van anderen boekt, is verplicht die andere reizigers deze voorwaarden en andere relevante communicatie te verstrekken.

2.8     Indien in een publicatie van de reisorganisator een reis wordt aangeboden waarin tevens het vervoer is begrepen en de duur van de reis in dagen is vermeld, zijn de dagen van vertrek en aankomst inbegrepen, en gelden als hele dagen.

2.9     De reisorganisator draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud en juistheid van foto's, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers, van derden.

Artikel 3   Informatie

3.1     Uiterlijk bij de totstandkoming van de reisovereenkomst zal door de reisorganisator algemene op de Nederlandse nationaliteit afgestemde informatie betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied aan de reiziger worden verstrekt. Gelet op het grote belang hiervan, dient de reiziger de door de reisorganisator verstrekte algemene informatie hierover, bij de betreffende instanties, instellingen en autoriteiten op toepasselijkheid, volledigheid en actualiteit te controleren. De reiziger dient vóór de boeking van de reis te verifiëren of er voldoende tijd is om de benodigde reisdocumenten te verkrijgen in verband met de mogelijk lange doorlooptijd van een aanvraag van reisdocumenten en in het bijzonder een eventueel benodigd visum. De reiziger dient tijdig voor vertrek na te gaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd.

3.2     Indien de reiziger de reis niet of niet geheel kan maken wegens het ontbreken van geldige, volledige en/of juiste reisdocumenten en -vereisten, komen de daaruit voortvloeiende kosten geheel voor rekening van de reiziger.         

3.3     De reiziger dient voorafgaand aan en gedurende de gehele reis te beschikken over de voor de reis noodzakelijke documenten, zoals een aan alle geldigheidsvereisten voldoend paspoort, vereiste visa, vaccinatiebewijzen, testresulaten, (internationaal) rijbewijs, benodigde huurautopapieren.

Artikel 4   Reissom

4.1     De gepubliceerde reissom geldt per persoon, tenzij anders vermeld. Hierin zijn begrepen de diensten en voorzieningen zoals in de publicatie vermeld.

4.2     De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, valutakoersen, heffingen en belastingen, zoals deze de reisorganisator bekend waren ten tijde van de publicatie.

4.3     De reisorganisator behoudt zich het recht voor om tot 20 dagen voor de dag van vertrek de reissom te verhogen of wijzigen als gevolg van wijzigingen in kosten van brandstof of andere energiebronnen, belastingen of vergoedingen van niet direct bij de uitvoering van de reis betrokken derden en/of wisselkoersen. De reisorganisator zal daarbij aangeven op welke wijze de verhoging of wijziging is berekend.

4.4     Indien de verhoging meer dan 8% van de reissom bedraagt heeft de reiziger het recht de reisovereenkomst te beëindigen. De reiziger moet –op straffe van verval- van dit recht gebruik maken binnen 3 dagen na ontvangst van de mededeling van de verhoging. Wordt de reisovereenkomst niet binnen deze termijn beëindigd, geldt de prijsverhoging als aanvaard en vervalt het recht op beëindiging.

Artikel 5   Betaling

5.1     Bij het tot stand komen van de reisovereenkomst dient een aanbetaling te worden voldaan dat gelijk is aan 50% van de totale overeengekomen reissom. Indien vliegtickets zijn inbegrepen, dient het volledige bedrag van de vliegtickets plus 50% van de reissom van het overige deel van de reis als aanbetaling te worden voldaan.

5.2     Het restant van de reissom dient uiterlijk acht weken (56 dagen) voor de dag van vertrek in het bezit zijn van de reisorganisator. Hiervoor ontvangt de reiziger geen aparte factuur.

5.3     Indien een reisovereenkomst binnen acht weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan.

5.4     In sommige gevallen kunnen er afwijkende betalingsvoorwaarden gelden voor een reis of een onderdeel van een reis. Dit zal in een dergelijk geval direct, doch uiterlijk bij boeking aan de reiziger kenbaar worden gemaakt.

5.5     Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim. De reiziger wordt daar door of namens de reisorganisator schriftelijk op gewezen. De reiziger heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 5 dagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de reisovereenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. De reisorganisator heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 9 van toepassing.

5.6     Indien de reiziger niet tijdig aan zijn geldelijke verplichtingen voldoet, is hij over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Bovendien is de reiziger gehouden tot betaling van de incassokosten ten bedrage van 15% van het gevorderde met een minimum van € 75,-.

Artikel 6   Reisbescheiden

6.1     De reisorganisator stelt de benodigde reisbescheiden uiterlijk 10 dagen voor de dag van vertrek in het bezit van de reiziger, tenzij dit redelijkerwijs niet van de reisorganisator kan worden gevergd. Geplande vertrektijden en aankomsttijden worden vermeld in de reisbescheiden.

6.2     Indien de reiziger uiterlijk 5 werkdagen voor de dag van vertrek nog geen reisbescheiden heeft ontvangen, meldt hij dit onverwijld bij de reisorganisator.

6.3     De reisorganisator is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of het verloren gaan van bagage, reisbescheiden en/of reisdocumenten.

Artikel 7   Wijzigingen door de reiziger

7.1     De reiziger die de reis heeft geboekt kan de reisorganisator schriftelijk verzoeken de reisovereenkomst te wijzigen, mits de wijziging niet het karakter heeft van een (deel)annulering. De reisorganisator is hier niet toe gehouden. Over het verzoek zal zo spoedig mogelijk worden beslist.

7.2     Indien de reiziger akkoord gaat met de kosten van de wijziging zijn de nieuwe reissom en wijzigingskosten verschuldigd.

7.3     Afwijzing van de door de reiziger verzochte wijzigingen zal door de reisorganisator met redenen worden omkleed en onverwijld worden meegedeeld. De reiziger kan de oorspronkelijke reisovereenkomst handhaven dan wel annuleren. In dat laatste geval is artikel 9 van toepassing. Bij uitblijven van een reactie van de reiziger op de afwijzing van zijn verzoek wordt de oorspronkelijke reisovereenkomst uitgevoerd.

7.4     Een verzoek tot wijziging van de vertrekdatum of vermindering van het aantal betalende reizigers vormt geen wijziging, maar een (deel)annulering waarop artikel 9 van toepassing is.

Artikel 8   Indeplaatsstelling

1.       Tijdig voor de aanvang van de reis kan de reiziger zich laten vervangen door een ander. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:

- het verzoek wordt uiterlijk 14 dagen voor de dag van vertrek ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht;
- de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze indeplaatsstelling:
- de reiziger die de plaats inneemt, voldoet aan alle aan de reisovereenkomst verbonden voorwaarden;
- de reiziger die de plaats inneemt, verstrekt aan de reisorganisator een schriftelijke verklaring dat hij heeft kennisgenomen van het reisprogramma, de door de reisorganisator verstrekte informatie en de reisvoorwaarden.

2.       De reiziger en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de reisorganisator voor de betaling van het nog verschuldigde bedrag en voor eventuele bijkomende vergoedingen, toeslagen en andere kosten die voortvloeien uit de indeplaatsstelling, waaronder wijzigingskosten.

Artikel 9   Annulering door de reiziger

9.1     De reiziger kan de reisovereenkomst te allen tijde voor aanvang van de reis opzeggen. Opzegging dient schriftelijk te geschieden. De datum waarop de schriftelijke opzegging door de reisorganisator is ontvangen, geldt als het moment van opzegging. Bij ontvangst na 17.00 uur of in het weekend of op een nationale feestdag wordt de volgende werkdag (maandag-vrijdag) gezien als de datum van ontvangst.

9.2     Indien een reisovereenkomst wordt geannuleerd, is de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten en eventuele kosten die door de bij de uitvoering betrokken dienstverleners in rekening worden gebracht, de volgende annuleringskosten verschuldigd:

- bij annulering tot de 56ste dag voor de dag van vertrek: de aanbetaling;
- bij annulering vanaf de 56ste dag (inclusief) voor de dag van vertrek tot en met de dag van vertrek, evenals een no show: 100% van de reissom.
         
De reiziger kan bepaalde redenen van annuleren (zoals ziekte, overlijden, onvrijwillige werkloosheid) afdekken door een annuleringsverzekering af te sluiten.

9.3      Indien een of meerdere vluchten bij de reis zijn inbegrepen gelden afwijkende annuleringsvoorwaarden die per ticket verschillen. In de regel zijn vliegtickets non-refundable. De annuleringskosten die de reiziger is verschuldigd voor non-refundable ticket(s) zijn gelijk aan de prijs van de ticket inclusief taks, toeslagen, reserveringskosten en eventuele verzekeringskosten. De in lid 2 genoemde annuleringskosten zijn dan van toepassing op het restant van de reissom. De reisorganisator maakt het uiterlijk bij boeking aan de reiziger kenbaar als in de reisovereenkomst non-refundable tickets zijn opgenomen.

9.4     Indien lokale organisaties of andere reisdienstverleners striktere annuleringsvoorwaarden hanteren, zijn deze van toepassing. Deze worden uiterlijk bij boeking aan de reiziger kenbaar gemaakt.

9.5      Ook in geval de reiziger boekt binnen 56 dagen voor vertrek, gelden onverminderd de in voornoemde leden vermelde voorwaarden.

9.6      Het annuleren van de reisovereenkomst door één of meer reizigers geldt als een annulering van de gehele reisovereenkomst, zodat door alle reizigers de bedragen, bedoeld in de voorafgaande leden, moeten worden betaald. De reizigers kunnen de reisorganisator verzoeken de reisovereenkomst in stand te houden voor het verminderde aantal reizigers. Indien de reisorganisator hier positief over beslist moeten de overgebleven reizigers de reissom betalen, zoals deze door de reisorganisator voor het resterende aantal reizigers wordt berekend.

9.7      In geval geen annulering plaatsvindt, maar de reiziger voor indeplaatsstelling kiest, is artikel 8 van toepassing.

Artikel 10      Wijziging door de reisorganisator

10.1   De bijzondere bestemmingen en de lokale omstandigheden en het soms avontuurlijke karakter van de reizen die de reisorganisator aanbiedt, kunnen meebrengen dat voor of tijdens de reis aanpassingen in het reisprogramma moeten worden aangebracht. Bedoelde aanpassingen in het reisprogramma kunnen tot gevolg hebben dat routes, excursies, accommodaties en vervoer afwijken van hetgeen in de publicatie is aangegeven. Indien redelijkerwijs mogelijk biedt de reisorganisator alternatieven aan die zoveel mogelijk het karakter van de reis in stand laten. De reisorganisator verplicht zich om de nadelige gevolgen voor de reiziger zoveel mogelijk te beperken.

10.2   De reisorganisator heeft het recht voor aanvang van de reis de reisovereenkomst eenzijdig te wijzigen voor zover het niet-ingrijpende wijzigingen betreft. De reiziger wordt hier schriftelijk van op de hoogte gesteld.        

10.3   Indien de reisorganisator is genoodzaakt voor aanvang van de reis de reisovereenkomst ingrijpend te wijzigen kan de reiziger de wijziging(en) aanvaarden of een alternatieve, minstens gelijkwaardige reis aanvaarden of de reisovereenkomst beëindigen.

10.4   Bij ingrijpende wijzigingen voor aanvang van de reis dient de reiziger binnen 3 dagen, of een door de reisorganisator ander gestelde termijn, aan de reisorganisator schriftelijk kenbaar te hebben gemaakt of de reiziger de wijziging(en) aanvaardt, de alternatieve reis aanvaardt of de reisovereenkomst beëindigt. Wordt de reisovereenkomst niet binnen de gestelde termijn beëindigd, dan geldt de wijziging als aanvaard en vervalt het recht op beëindiging.

10.5   Indien de wijziging tot gevolg heeft dat de kosten van de reis verminderen, heeft de reiziger recht op passende prijsverlaging.

10.6   Indien de reisovereenkomst wordt beëindigd en de oorzaak van de wijziging aan de reisorganisator dient te worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reisorganisator.
Indien de reisovereenkomst wordt beëindigd en de oorzaak van de wijziging aan de reiziger dient te worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.
Indien de reisovereenkomst wordt beëindigd en de oorzaak van de wijziging kan noch aan de reiziger noch aan de reisorganisator worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade.

Artikel 11      Opzegging door de reisorganisator

11.1   De reisorganisator heeft het recht de reisovereenkomst op te zeggen zonder aansprakelijk te kunnen worden gehouden voor enige schade in geval het aantal aanmeldingen kleiner is dan het minimum aantal vermeld in de publicatie. De reiziger dient door de reisorganisator uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de reis van de opzegging in kennis te worden gesteld.

11.2   De reisorganisator heeft het recht de reisovereenkomst op te zeggen in geval van overmacht, waaronder wordt verstaan onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

Artikel 12      Aansprakelijkheid en overmacht

12.1   De reisorganisator is verantwoordelijk voor de uitvoering van de reisdiensten waarop de reisovereenkomst betrekking heeft, ongeacht of deze reisdiensten door de reisorganisator zelf of door een andere reisdienstverlener worden uitgevoerd.

12.2   De reisorganisator zal de reiziger informeren over wijzigingen in het reisschema of de reistijden. De reisorganisator informeert de reiziger op het bij de reisorganisator bekende e-mailadres of mobiele telefoonnummer van de reiziger.

12.3   Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de reisovereenkomst redelijkerwijs mocht hebben, dient de reiziger onverwijld de betrokkenen als bedoeld in artikel 15 lid 2 in kennis te stellen van de non-conformiteit.

12.4   De reisorganisator is niet aansprakelijk voor schade die de reiziger oploopt als gevolg van non-conformiteit, voor zover de non-conformiteit is te wijten aan:

a. de reiziger;
b. derden die niet direct bij de uitvoering van de reisovereenkomst zijn betrokken en de non-conformiteit niet kon worden voorzien of voorkomen;
c. het door de reiziger in bezit hebben van volgens de Nederlandse wetten of die van het betreffende land verboden stoffen en goederen;
d. het door de reiziger handelen in strijd met de wetten en zeden van het betreffende land;
e. onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

12.5   Indien de reisorganisator aansprakelijk gehouden kan worden voor enige schade, waaronder ook schade die volgt uit het overlijden of persoonlijk letsel van de reiziger, zal deze aansprakelijkheid in ieder geval beperkt of uitgesloten zijn tot de grenzen die zijn toegestaan volgens de ter zake geldende internationale verdragen en/of EU-verordeningen die betrekking hebben op de individuele reisdiensten.

12.6   De reisorganisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat of kan bestaan uit hoofde van enige verzekering.

12.7   Iedere aansprakelijkheid van de reisorganisator voor schade is beperkt tot driemaal de reissom, tenzij de schade volgt uit het overlijden of persoonlijk letsel van de reiziger.

12.8   Iedere aanspraak van de reiziger op vergoeding van schade verjaart twee jaar nadat de reis heeft plaats gevonden of indien de reis geen doorgang vond twee jaar na de geplande datum van aanvang.

12.9   Indien vanwege dezelfde gebeurtenis compensatie of schadevergoeding verschuldigd is uit hoofde van internationale verdragen of EU-verordeningen, zoals de verordening betreffende rechten van luchtreizigers bij instapweigering, annulering of langdurige vertraging, accumuleert deze compensatie of schadevergoeding niet met de schadevergoeding of prijsverlaging uit hoofde van deze reisovereenkomst. De compensatie of schadevergoeding wordt in mindering gebracht op de door de reisorganisator verschuldigde schadevergoeding of prijsverlaging uit hoofde van deze reisovereenkomst. Voor het bovenstaande maakt het niet uit of de compensatie of schadevergoeding uit hoofde van internationale verdragen of EU-verordeningen door de reisorganisator of een door haar ingeschakelde reisdienstverlener is verschuldigd.

Artikel 13     Hulp en bijstand

De reisorganisator verleent de reiziger onverwijld hulp en bijstand indien de reiziger in moeilijkheden verkeert, in het bijzonder door goede informatie te verstrekken over medische diensten, plaatselijke autoriteiten en consulaire bijstand en de reiziger te helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en bij het vinden van alternatieve reisarrangementen.

Artikel 14      Verplichtingen van de reiziger

14.1   De verplichting van de reisorganisator om de in nood verkerende reiziger hulp en bijstand te verlenen wordt zwaar belemmerd indien niet kan worden teruggevallen op de hulp van een bij de reis- en bagageverzekering inbegrepen S.O.S.-centrale. De reiziger is verplicht een volledige dekking verschaffende verzekering af te sluiten voor risico’s die worden gedekt door de gangbare reis-, ongevallen-, bagage- en annuleringsverzekeringen. De reiziger dient de relevante gegevens van genoemde verzekeringen schriftelijk aan de reisorganisator kenbaar te maken voor de dag van vertrek.

14.1   De reiziger dient zich als een redelijk handelend reiziger te gedragen en is verplicht alle aanwijzingen ter bevordering van een goede uitvoering van de reis van de reisorganisator en de reisdienstverleners op te volgen.

14.2   De reiziger is verplicht eventuele schade te vermijden of zo veel mogelijk te beperken.

14.3   Bij niet naleving van aanwijzingen of in het geval een reiziger overlast veroorzaakt, heeft de reisorganisator dan wel de reisdienstverlener het recht de reiziger de (verdere) deelname aan de reis of reisdienst gedeeltelijk of geheel te ontzeggen. De reiziger heeft in een dergelijk geval geen recht op restitutie van gelden. Verdere hierdoor ontstane kosten komen voor rekening en risico van de reiziger.

14.4   De reiziger is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn gedrag, het niet nakomen van de verplichtingen in dit artikel of schade die anderszins aan hem moet worden toegerekend. De reiziger vrijwaart de reisorganisator van aanspraken van bij de reis betrokken reisdienstverleners of derden voor schade die door de reiziger is veroorzaakt of aan hem moet worden toegerekend.

14.5   De reiziger dient uiterlijk 24 uur voor de geplande aanvang van de terugreis het exacte tijdstip van vertrek te verifiëren.

Artikel 15      Klachten

15.1   De reisorganisator verstrekt voor aanvang van de reis de contactgegevens in geval van nood van de reisorganisator en in voorkomend geval diens lokale vertegenwoordiger.

15.2   Indien de reiziger meent dat de reis non-conform wordt uitgevoerd, dient hij deze non-conformiteit onverwijld op de plaats van bestemming aan de betrokken reisdienstverlener én aan de vertegenwoordiger van de reisorganisator te melden zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Als de non-conformiteit niet bevredigend wordt opgelost, moet de reiziger dit onverwijld melden aan de reisorganisator. Tevens moet de reiziger de non-conformiteit ter plaatste schriftelijk vastleggen, dateren en door de betrokken reisdienstverlener laten ondertekenen. Indien de non-conformiteit ter plaatste niet naar tevredenheid kan worden afgehandeld, kan de reiziger uiterlijk binnen een maand na retourdatum, schriftelijk een klacht bij de reisorganisator indienen. Uitsluitend wanneer deze procedure wordt gevolgd, wordt de klacht in behandeling genomen. Indien de reis geen doorgang heeft gevonden, kan de reiziger uiterlijk binnen een maand na de oorspronkelijk vertrekdatum een klacht bij de reisorganisator indienen. Dit dient schriftelijk te gebeuren.

Artikel 16      Overige bepalingen

16.1   Ondergeschikten (met inbegrip van stagiaires), hulppersonen en andere bij de uitvoering van de reisovereenkomst betrokken derden kunnen zich jegens de reiziger beroepen op de bepalingen uit de reisovereenkomst en deze voorwaarden (met inbegrip van de aansprakelijkheidsuitsluitingen).

16.2   Indien dwingend recht aan de geldigheid van een bepaling in deze voorwaarden in de weg staat of indien een bepaling wordt vernietigd, wordt die bepaling geacht te zijn geconverteerd naar een geldige bepaling die qua inhoud en strekking zo dicht mogelijk de oorspronkelijke intentie benadert.

16.3   Op het aanbod, de reisovereenkomst en de uitvoering van de reisovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

16.4   De Nederlandse rechter is exclusief bevoegd, tenzij dit in strijd is met dwingend recht.